Patronem serwisu jest PTCA

Dupilumab – lek biologiczny

Atopia Zima 2022
Dupilumab jest pierwszym na świecie lekiem biologicznym zarejestrowanym we wskazaniu dla atopowego zapalenia skóry. Lek posiada również wskazanie w astmie z zapaleniem typu 2go i w zapaleniu błony śluzowej nosa z polipami nosa (CRSwNP).

Mechanizm działania

Dupilumab jest rekombinowanym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG4, które hamuje przekazywanie sygnałów za pośrednictwem interleukiny 4 i interleukiny 13. Dupilumab hamuje przekazywanie sygnałów przez IL-4 poprzez receptor typu I (IL4R./ .c) oraz przekazywanie sygnałów przez zarówno IL-4, jak i IL13 – poprzez receptor typu II (IL-4R./IL-13R.).

 

 

IL-4 i IL-13 są głównymi czynnikami chorób zapalnych typu 2, takich jak atopowe zapalenie skóry, astma i CRSwNP. Blokowanie szlaku IL-4/IL-13 za pomocą dupilumabu u pacjentów zmniejsza liczbę mediatorów za palenia typu 2, co pozwala na kontrolę objawów chorób, w których lek ma wskazanie do jego stosowania.

Dupilumab jako pierwszy na świecie został zatwierdzony we wskazaniu atopowego zapalenia skóry w 2017r. zarówno przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) jak i Europejska Agencję Leków (EMA). Badania kliniczne potwierdzają skuteczność dupilumabu w poszczególnych jednostkach chorobowych z zapaleniem typu 2.

Wskazania do stosowania Dupixent

Atopowe zapalenie skóry

 • Produkt leczniczy Dupixent jest wskazany do stosowania w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych i młodzieży w wie ku 12 lat i starszej, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego.
 • Dupixent jest wskazany do stosowania również w leczeniu ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dzieci w wieku od 6 do 11 lat, które kwalifikują się do leczenia ogólnego.
 • Leczenie powinno być rozpoczynane przez lekarzy z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu stanów, dla których wskazany jest dupilumab.
 • Dupilumab można stosować z kortykosteroidami do podawania miejscowego lub bez nich. Można stosować miejscowo inhibitory kalcyneuryny, jednak ich stosowa nie powinno być ograniczone wyłącznie do miejsc problematycznych.
 • Pacjent może wstrzykiwać sobie dupilumab samodzielnie lub może go wstrzykiwać opiekun pacjenta, jeśli lekarz uzna to za właściwe. Przed przystąpieniem do stosowania dupilumabu pacjenci i (lub) opiekunowie powinni zostać odpowiednio przeszkoleni w jego przygotowywaniu i podawaniu, zgodnie z punktem „Instrukcja użycia” w ulotce dla pacjenta.

 

Terapia atopowego zapalenia skóry (AZS) w zależności od stopnia nasilenia choroby wg skali SCORAD [17–19] (kolejne etapy w tabeli stanowią uzupełnienie poprzedniego leczenia)
Ciężkie AZS
SCORAD > 50
 • Hospitalizacja
 • Cyklosporyna A (CyA)
 • Dupilumab
 • Metotreksat (MTX), mykofenolan mofetylu (MMF)
 • Azatiopryna (AZA)
 • Doustne GKS (maksymalnie przez 7 dni)
Umiarkowane AZS
SCORAD 25–50
 • Mokre opatrunki
 • Klimatoterapia
 • Interwencje psychologiczne lub psychiatryczne
 • Fototerapia: UVB 311, UVA1, PUVA (dorośli)
 • Terapia proaktywna
Łagodne AZS
SCORAD < 25
 • Antyseptyki
 • Miejscowe inhibitory kalcyneuryny (mIK)
 • Miejscowe glikokortykosteroidy (mGKS)
Terapia
podstawowa
 • Terapia emolientowa
 • Unikanie klinicznie istotnych alergenów
 • EDUKACJA

Astma

Produkt leczniczy Dupixent jest wskazany dla dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej, jako uzupełniają ce leczenie podtrzymujące w przypadku ciężkiej astmy z zapaleniem typu 2, charakteryzującym się zwiększoną liczbą eozynofilów we krwi i (lub) zwiększonym stężeniem wydychanego tlenku azotu (FeNO), która jest niewystarczająco kontrolowana za pomocą wziewnych kortykosteroidów w dużych dawkach (ICS, ang. inhaled corticosteroids) oraz innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymującego.

Przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych z polipami nosa

(CRSwNP, ang. Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis)

Produkt leczniczy Dupixent jest wskazany jako leczenie uzupełniające terapii donosowymi kortykosteroidami w leczeniu osób dorosłych z ciężkim CRSwNP, u których leczenie ogólnoustrojowymi kortykosteroidami i (lub) zabieg chirurgiczny nie zapewniają odpowiedniej kontroli choroby. 

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz