Patronem serwisu jest PTCA

Przełom w leczeniu AZS okiem eksperta

Atopia Zima 2022
W ostatnich latach dokonał się ogromny przełom w poznaniu mechanizmu AZS, a co za tym idzie – również w powstaniu nowych opcji terapeutycznych. O nowych lekach dostępnych w Programie Lekowym B.124-pisze Pani Profesor Joanna Narbutt – krajowa konsultant ds. dermatologii i wenerologii.
Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest często występującą przewlekłą chorobą skóry, charakteryzującą się zmianami zapalnymi na skórze oraz współistniejącym przewlekłym i trudnym do kontroli świądem i bólem skóry.

W ostatnich latach dokonał się ogromny przełom w poznaniu mechanizmu AZS, a co za tym idzie również w powstaniu nowych opcji terapeutycznych. Bez wątpienia w rozwoju choroby kluczową rolę, obok podłoża genetycznego i czynników środowiskowych, odgrywa interleukina (IL)-4 i IL-13, produkowane przez limfocyty Th2.

AZS występuje najczęściej w populacji dziecięcej, u pacjentów . 6 do < 12 r.ż. oceniono częstość występowania choroby na 20%, z czego 8% cierpi na ciężką postać choroby. Choroba istotnie negatywnie wpływa na stan psychiczny pacjentów, upośledza ich jakość życia i utrudnia funkcjonowanie w domu, szkole lub w pracy. AZS jest przyczyną zaburzeń snu, wpływa nie tylko na pacjenta, ale też na jego rodzinę i otoczenie. U części chorych, w celu zmniejszenia negatywnych skutków choroby, konieczne jest podjęcie leczenia ogólnego, jednakże u dzieci i młodzieży brakuje konwencjonalnych terapii, które można by włączać zgodnie z charakterystyką pro duktu leczniczego. Stąd też w praktyce klinicznej, zgodnie z rekomendacjami, stosuje się leczenie off-label. Liczne rekomendacje, światowe, europejskie oraz polskie, pozwalają na stosowanie leków immunosupresyjnych, szczególnie cyklosporyny, metotrekstatu, azatiopryny lub mykofenolanu mofetilu. Dopiero ostatnio został zarejestrowany pierwszy na świecie lek biologiczny do leczenia umiarkowanych i ciężkich postaci AZS u dzieci powyżej 6 r.ż. – dupilumab, a także inhibitory kinaz janusowych – upadacytinib, który ma rejestrację u młodzieży > 12 r.ż. oraz baricytinib i abrocytynib u dorosłych. Rejestrację u chorych dorosłych posiada również tralokinumab (przeciwciało monoklonalne anty-IL-13).

Leki biologiczne to grupa leków będących dużymi, złożonymi strukturami białkowymi, które powstają w skomplikowanym procesie produkcyjnym, z wykorzystaniem inżynierii genetycznej. Mają one na celu regulację oraz modyfikację procesu zapalnego toczącego się w organizmie. Jednym z leków biologicznych jest dupilumab, który zarejestrowany jest w Europie do leczenia dzieci, młodzieży oraz pacjentów dorosłych z AZS, z tym że w przypadku dzieci pomiędzy 6 a 11 r.ż. rejestracja dotyczy ciężkiego AZS, natomiast u pacjentów starszych – postaci umiarkowanej do ciężkiej AZS. W każdym przypadku kwalifikacja dotyczy chorych, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego.

Dupilumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko receptorowi alfa interleukiny 4 (IL-4), hamującym przekazywanie sygnałów za pośrednictwem IL-4/IL-13. Od 1 listopada 2022 roku dostępny jest program lekowy B.124 (LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY (ICD-10: L20). Zgodnie z zapisami programu kwalifikowanie są pacjenci powyżej 6 r.ż. W zależności od wieku mogą być stosowane następujące leki:

  • 6 – 11 r.ż. – dupilumab;
  • 12-18 r.ż. – dupilumab, upadacytinib;
  • 18 r.ż. – dupilumab, upadacytinib, baricitinib.

Wszyscy chorzy, którzy będą leczeni w ramach programu B.124 muszą mieć nasilenie AZS ocenione jako ciężkie w skali EASI ≥ 20. Dokumentacja medyczna chorych musi wskazywać, że stosują oni ciągle emolienty i miejscowe glikokortykosteroidy, które nie przynoszą efektów terapeutycznych. W dokumentacji medycznej wskazane jest, aby ocena nasilenia choroby przeprowadzona była przez lekarza w oparciu o skalę EASI lub/i SCORAD. Dodatkowo pacjenci powinni posiadać dokumentację medyczną wskazującą, że zastosowane u nich leczenie ogólne lub fototerapia nie były skuteczne. Istnieje konieczność, aby w dokumentacji medycznej była informacja, że leczenie ogólne lub fototerapia, zgodnie z wiedzą medyczną i re komendacjami, zostały włączone z powodu ciężkiej postaci AZS i po zastosowanym leczeniu nie uzyska no poprawy klinicznej. Te kryteria są wystarczające do włączenia dupilumabu w grupie chorych 6-11 r.ż.

Należy podkreślić, że w każdym przypadku wybór metody leczenia zachodzi w oparciu o indywidualną sytuację kliniczną, po rozważeniu stanu ogólnego pacjenta, nasilenia świądu, wpływu choroby na jakość życia i indywidualnych potrzeb chorego. Lekarz podejmuje decyzję w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie kliniczne.

W przypadku osób powyżej 12 r.ż. dodatkowo dokumentacja medyczna musi zawierać informację o niepowodzeniu, przeciwwskazaniach lub wystąpieniu działań niepożądanych po immunosupresyjnej terapii ogólnej.

Leki biologiczne to grupa leków będących dużymi, złożonymi strukturami białkowymi, które powstają w skomplikowanym procesie produkcyjnym, z wykorzystaniem inżynierii genetycznej.

U osób w wieku 18 lat i powyżej musi być w dokumentacji medycznej wykazane niepowodzenie leczenia cyklosporyną, albo przeciwwskazania do stosowania cyklosporyny, które uniemożliwiają jej zastosowanie, albo wystąpienie działań niepożądanych, które uniemożliwiają kontynuowanie leczenia cyklosporyną.

W przypadku kobiet w wieku rozrodczym wymagana jest zgoda na świadomą kontrolę urodzeń, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego substancji czynnej, którą odbywa się leczenie. Istnieje również możliwość kwalifikacji do programu lekowego pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie dupilumabem, upadacy tynibem lub baricytynibem w ramach innego sposobu finansowania, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji oraz jednocześnie nie spełniali kryteriów uniemożliwiających włącznie do programu a informacja ta jest zawarta w dokumentacji medycznej.

Pacjenci do programu lekowego mogą być kierowani przez lekarzy dermatologów lub POZ do ośrodków dermatologicznych lub alergologicznych, które mają podpisany kontrakt z NFZ na realizację programu B.124.

Warunkiem szybkiej i sprawnej kwalifikacji jest po siadanie przez chorego pełnej dokumentacji medycznej.

Leczenie w ramach programu B.124 polega na wizytach pacjenta w ośrodku. Podczas pierwszej wizyty wykonuje się kwalifikację chorego, włącznie z weryfikacją dokumentacji i zleca się badania laboratoryjne / obrazowe obowiązujące w programie. Na kolejnej wizycie, po weryfikacji wyników badań, pacjent może już otrzymać leczenie. Leczenie jest prowadzone zgodnie z zapisami programu, w których są też wyszczególnione punkty kontrolne wizyt monitorujących skuteczność i wyniki badań laboratoryjnych. 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt Specjalista dermatolog-wenerolog, jest konsultantem krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii, a także kierownikiem Kliniki Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej głównymi kierunkami zainteresowań klinicznych i naukowych są łuszczyca, atopowe zapalnie skóry, fotoprotekcja, pokrzywka, nowotwory i alergie. Jej liczne publikacje poświęcone tym zagadnieniom znajdziemy w czasopismach medycznych krajowym oraz międzynarodowym zasięgu. Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Society for Dermatological Research, European Academy of Dermatology and Venereology.

Komentarze

Dodaj komentarz